Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Odebírat zprávy

Chcete-li dostávat informace z našeho webu emailem, zaregistrujte se.

Registrovat odběr zpráv
Zde můžete
Zrušit odběr zpráv .

Spolupracují s námiORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V KUNŽAKU

Článek l

Úvodní ustanovení

Organizační řád Obecního úřadu Kunžak, dále jen Obecní úřad, je základní organizační normou Obecního úřadu. Upravuje vnitřní organizaci, rozdělení pravomocí, řízení a rozdělení činností v rámci Obecního úřadu, jeho vztahy k ostatním orgánům obce a právnickým osobám, které Obec Kunžak zakládá nebo zřizuje. Ustanovení organizačního řádu vycházejí z příslušných platných právních předpisů. Na Organizační řád navazují ostatní řídící akty Obecního úřadu, jejichž obsah a uplatňování s ním nesmí být v rozporu.
Organizační řád a jeho změny schvaluje starosta obce.

Článek 2

Postavení a působnost Obecního úřadu

Obecní úřad Kunžak je orgánem obce Kunžak. Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích/obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů a další předpisy.
Obecní úřad plní úkoly samosprávy v samostatné působnosti /§ 35 zákona o obcích/ a v přenesené působnosti /§ 61 zákona o obcích/ vykonává státní správu v rozsahu platných právních předpisů. Ve věcech samostatné působnosti odpovídá Obecní úřad zastupitelstvu obce a starostovi obce. Ve věcech přenesené působnosti odpovídá Obecní úřad starostovi obce. Dozor nad výkonem přenesené působnosti vykonávají Ministerstvo vnitra ČR a Krajský úřad v přenesené působnosti.
Na úseku samostatné i přenesené působnosti řídí Obecní úřad svoji činnost platnými předpisy a pokyny nadřízených orgánů tak, aby tato činnost směřovala ve prospěch obyvatel obce.

 1. Samostatnou působnost Obecní úřad vykonává podle § 109, odst. 3, písm. a/ zákona pro územní obvod obce Kunžak. Při tom Obecní úřad plní úkoly, uložené starostou obce a zastupitelstvem obce.
 2. Přenesenou působnost vykonává Obecní úřad podle § 109, odst. 3., písm. b/ zákona formou výkonu státní správy:
  1. ve věcech zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, pro správní území obce Kunžak a obcí: Střížovice a Člunek v souladu s Vyhláškou č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
  2. v ostatních oblastech vykonává Obecní úřad přenesenou působnost pro územní obvod obce Kunžak:
   • dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících
   • dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn
   • a doplnění a předpisů souvisejících
   • dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších , souvisejících a doplňujících předpisů.

a dalších zákonů s tím, že činnost v oblasti:

 • opakovaných sociálních dávek v rozsahu platných právních předpisů
 • vodohospodářských staveb v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řízení
 • stavebního řádu v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb.
 • živnostenského podnikání, v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb. o
 • živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
 • souvisejících, mimo oblast zemědělství
 • přestupky v rozsahu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplnění zajišťuje pro Obec Kunžak pověřený Městský úřad v Jindřichově Hradci.
Článek 3

Organizace a řízení Obecního úřadu

a) S t a r o s t a

V čele obecního úřadu je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Je oprávněnou úřední osobou k podepisování rozhodnutí, vydaných ve věci podle § 69, odst. 1, zákona č.500/2004 Sb. správní řád. Podepisuje i veškeré další písemnosti v oblasti výkonu státní správy i samosprávy.

b) Místostarosta

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.V této době je oprávněnou úřední osobou k podepisování rozhodnutí, vydaných ve věci podle § 69, odst. l) právního řádu. V době nepřítomnosti starosty podepisuje i veškeré další písemnosti v oblasti výkonu státní správy i samosprávy.

c) Obecní úřad

Obecní úřad má celkem čtyři pracovníky pro výkon samostatné i přenesené působnosti. Úkony Obecního úřadu jako správního orgánu ve správním řízení ve smyslu § 15, odst. 2, správního řádu, jsou oprávněni provádět matrikářka, pracovnice sekretariátu, účetní a pracovnice pověřená státním dozorem nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi a to v rozsahu pověření, vydaného starostou obce. 

Článek 4

Organizační struktura

Organizační struktura obecního úřadu je uvedena v příloze č. 1 - organizační schéma a je nedílnou součástí organizačního řádu.
Pracovní náplň jednotlivých pracovišť je dána popisy prací pracovníků na těchto pracovištích.

 

Článek 5

Došlá a odesílaná pošta

Veškerá došlá i odesílaná pošta prochází úřadem přes podatelnu a starostu (místostarostu).
Na každé písemnosti uvede její zpracovatel své jméno a datum vypracování. V písemnostech ve správním řízení ve smyslu § 15, odst. 2, správního řádu musí být ve spisu vždy záznam o tom, kdo je oprávněnou úřední osobou.

Článek 6

Pracovníci úřadu

Práva a povinnosti pracovníků obecního úřadu jsou dána ustanoveními Zákoníku práce, tímto organizačním řádem a ostatními vnitřními předpisy Obecního úřadu. Pracovníci jsou povinni sledovat platnost zákonů a předpisů, souvisejících s pracovní náplní.

Zastupování

Při zastupování jsou zastupovaný i zástupce povinni při předávání funkce vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

Předávání funkcí

O předávání funkcí vypracuje předávající s přebírajícím vždy písemný zápis. Má-li předání funkce návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se současně mimořádná inventarizace.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Organizační řád vstupuje v platnost jeho schválením. Je trvale k nahlédnutí v sekretariátu starosty a všichni zaměstnanci úřadu jsou povinni se s jeho obsahem neprodleně seznámit a trvale se jím řídit.

Dnem schválení se ruší organizační řád z 30.9.2010

Organizační řád byl schválen starostou obce Kunžak dne: 30.12.2014 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2015

Ing. Vladimír Šamal

starosta obce

Přílohy organizačního řádu

 

AKTUALITY

11.07.2024
Prodej nových brambor
28.06.2024
Knihovna o prázdninách
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě