Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Části obce Kunžak

Kunžak

obrázek - místní část Kunžak

název obce:

Jméno samo se objevilo poprvé roku 1288 v podobě Cunsek, což je starý tvar Königsecke. První část názvu Kuniges ( = Königs) znamená král, královský a druhá část ecke - kout, hrot. Takže jméno Königseck znamenalo královský klín(výběžek, cíp). Král Přemysl Otakar se pokusil patrně založením Kunžaku vytvořit tímto "královským klínem" jakýsi klín do panství Vítkovců. Vedle nově založeného Kunžaku už dříve existovalo jeho nejstarší předměstí - Velké Podolí. Jméno Kunžak mělo během vývoje celou řadu podob: Chunigseck, Kunzeck, Kumžak. Až od roku 1923 se nazývá Kunžak.

historie:

Kunžak vznikl na křižovatce obchodních cest. Jeho nejstarší částí je Velké Podolí, vedle něho teprve ve 13. století byla založena nová osada. Byla založena německými kolonizátory, ale v budoucnu má toto místo ryze český charakter. Za nejstarší dochovanou písemnou zprávu o existenci Kunžaku se pokládá latinsky psaná listina z 20. května 1288. V této době náležel Kunžak ke královskému městu Telč. Za vlády Jana Lucemburského získal roku 1339 Oldřich z Hradce telčské panství včetně Kunžaku. Král Vladislav II. udělil městu právo výročního trhu a povýšil jej na město. Dobytčí trhy se zde konaly až do roku 1948. Kunžak měl také právo várečné. Pivo se zde vařilo ještě na počátku 20. století. Kunžak měl i právo hrdelní, měl svůj soud i šatlavu. Hrdelní soud byl v Kunžaku až do doby císaře Josefa II. Roku 1556 postihl Kunžak velký požár. 16. století v době Zachariáše z Hradce bylo pro Kunžak zlatým věkem. Rozvíjela se řemesla, obchod. Byly založeny rybníky Komorník a Zvůle. 30ti letá válka přinesla zkázu, vojska plenila obce, vypukl mor, šířily se požáry. Kunžak málem zanikl. Oživení nastalo v 70. letech 17. století. Byl oživen obchod, tkalcovství, opraveny cesty. Chmurné 17. století skončilo pro Kunžak změnou vrchnosti. Novými pány se stal rod Podstatských z Lichtnštejna. V 18. století se začal obnovovat obchod, vzrostl počet řemeslnických cechů. Marie Terezie a Josef II. potvrdili kunžacká privilegia. Roku 1808 vypukl velký požár. Shořelo při něm 105 domů a poškozen byl i kostel. V roce 1836 se zde poprvé hrálo ochotnické divalo a hrálo se česky. Koncem 19. století se začala rozvíjet spolková činnost.


Penzion v Kunžaku  

KAPROUN

 • počet obyvatel: 3
 • nadmořská výška: 685 m n.m.

obrázek - místní část Kaproun

historie:

Původní pojmenování bylo Kaltenbrunn a vzniklo z německého Kaltprun, což znamená studený pramen. V průběhu 15. století se jméno změnilo na Kalprun, v 16. století na Koproun a od poloviny 17. století byl nazýván německy Kaltenbrunn, česky Kaproun.
První písemná zmínka je z 5. března 1487. Církevně náležel Kaproun v 16. století mezi tzv. "vsi špitální" a patřil ke kostelu sv. Jana v Jindřichově Hradci. V 17. století postupně přicházeli němečtí osadníci. Během 18. a 19. století byla tato ves německá.
V roce 1938 po mnichovské konferenci a následném odtržení Sudet se Kaproun stal součástí německé říše. České rodiny odešly ze vsi a na jejich statky přišly rodiny německé. Další výměna nastala po roce 1945, kdy německé obyvatelstvo bylo odsunuto a přišli se, čeští novoosídlenci. Národním výborem
Kaproun patřil k obci Hůrky. Místní částí Kunžaku je od 1.1.1985.

zajímavosti:

 • zastávka úzkokolejné dráhy (J.Hradec - Nová bystřice)
 • socha Járy Cimrmana, pamětní deska
 • Jára Cimrman byl 30.6.2000 jmenován čestným občanem Kaprouna
 • kaplička
 • chráněná lokalita nedaleko Hallovy hájovny s rašeliništním rybníčkem

nahoru


MOSTY

 • počet obyvatel: 93
 • nadmořská výška : 610 m n.m.

obrázek místní část Mosty

historie:

Uspořádáním svých domů patří Mosty mezi "řadové vesnice". První písemný doklad o existenci osady je z 15. června 1383.
Mosty byly českou vesnicí, měly tedy i české jméno. V roce 1790 byly uváděny pod německým jménem Dämmerschlag, od německého Dämmer - což je ten, který staví hráze z klacků přes močály. V roce 1870 je uváděno jméno Temerschlag.
Mosty byla samostatnou obcí. Od roku 1964 jsou místní částí obce Kunžak. V historii byly těsně na hranici Čech a Moravy, ale byly vždy českou vsí, ne moravskou.

zajímavosti:

 • kamenná boží muka
 • kaplička na návsi
 • kamenná koryta,
 • staré kamenné sklípky
 • místa se vzácnou bahenní květenou
 • Skalka


SUCHDOL

 • počet obyvatel: 20
 • nadmořská výška: 644 m n.m.

obrázek - místní část Suchdol

historie:

Penzion v Kunžaku

Ve jménu Suchdol je podle archiváře Teplého ukryto jméno majitele z doby kolonizace Suchý - dol. První písemná zpráva o Suchdole je z roku 1373. V období 30ti leté války bylo toto místo mnohokrát navštíveno vojsky. Podle místní tradice došlo na místě zvaném Kohoutí strouha k potyčce místních obyvatel s císařskými vojáky. V 19. století se zde rozvíjel obchod a zemědělství, v mnoha chalupách se objevily tkalcovské stavy. Obec náležela pánů z Hradce, od Slavatů přešel do držení hrabat Lichtenštejnů. Od roku 1762 do roku 1926 byl pod vrchností hrabat Podstatských z Prusic. Pak byl samostatnou obcí. Od roku 1964 je místní částí Kunžaku.

zajímavosti:

 • chráněná přírodní lokalita s jedinečným výskytem bahenní flóry, která je evropskou raritou
 • jalovce
 • boží muka
 • vrchol Trkal s viklanem, na kterém je 13 misek.

nahoru


TEREZÍN

 • počet obyvatel: 4
 • nadmořská výška: 660 m n.m.

obrázek - místní část Terezín

historie:

Je nejmladší z okolních osad. První písemná zmínka je z roku 1723, kdy byl založen poplužní dvůr Petrov. Nedaleko něj pak v roce 1810 vznikla nová osada Terezín. Terezín byl v písemných záznamech uváděn tako jako Terezínov, někdy Teresienstein. 8. října 1938 tuto ryze českou vesnici obsadila německá okupační vojska, o záboru byl veden spor a 24. listopadu 1938 byl Terezín ze záboru vyjmut.

zajímavosti:

 • evropské rozvodí
 • žulové kameny s miskami a jeskyňkami
 • Stodůlky
 • Troják

nahoru


VALTÍNOV

 • počet obyvatel: 127
 • nadmořská výška: 601 m n.m.

obrázek - místní část Valtínov

historie:

Penzion v Kunžaku

Valtínov je historicky moravskou vsí. Byl pravděpodobně založen jako jiné obce v okolí po vyklučení lesů německými kolonisty jako německý Walter - schlag. Postupně převládli čeští osadníci a pojmenovali ho česky Valtínov. Vznikl před rokem 1358. Ve 13. století náležel Valtínov k obcím, kam se stěhovali pronásledovaní valdenští z Rakouska. Vrchnost se zde střídala velmi často, byl přičleňován do různých okresů. V letech 1940-1945 Telč, 1950 - 1960 to byl okres Dačice a od té doby je to okres Jindřichův Hradec. Od roku 1980 do roku 1988 byl místní částí Markvarce a od 1.1.1989 je místní částí Kunžaku

zajímavosti:

 • katolický kostel Panny Marie z r. 1905-1906
 • evangelický kostel z r. 1904-1905
 • kamenný kříž
 • kameny s miskami (Babí kámen)
 • přírodní památka:
  • jalovce
  • rašeliniště

nahoru


ZVŮLE

 • počet obyvatel: 17
 • nadmořská výška: 640 m n.m.

obrázek - místní část Zvůle

historie:

Jméno Zvůle vzniklo přeměnou slov zvóle -zvuole- zvůle (právnický termín zvóle, vóle). Byl tedy na obec přenesen název instituce. Znamená to také, že obec byla osvobozena od dávek, roboty apod. Osada byla u stejnojmenného rybníka, který byl založen v 16. století. V těsné blízkostí rybníka byla snad dříve vystavěna usedlost panského porybného nebo panského lesního správce, později se tady usadili lesní dělníci a kameníci.

zajímavosti:

 • rybník Zvůle (založen 1571, rozloha 8 ha, maximální hloubka 2,5 m)
 • kaplička z r. 1904
 • buk starý 450 let
 • žulové balvany
 • kamenolom

Penzion v Kunžaku

AKTUALITY

11.07.2024
Prodej nových brambor
28.06.2024
Knihovna o prázdninách
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě