Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Knihovní řád

Obecní knihovna

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny
Obecní knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna bezplatně poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona (§ 4, odst. 1 a-d).
 2. Knihovna poskytuje neplacené služby v souladu s knihovním zákonem.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené podle osobních dokladů uživatele.
 2. Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 3. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha (Havelkova 22, 130 00 Praha 3).

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Uživatel je povinen řídit se pokyny pro využívání výpočetní techniky a je povinen plně respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).
 3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně knihovníkovi.

 

III. Výpůjční řád

Čl. 5

Zpřístupnění a půjčování knihovních dokumentů

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního fondu, z knihovního fondu Městské knihovny Jindřichův Hradec prostřednictvím výměnných souborů nebo na požádání uživatele z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby (knihovní zákon č. 257/2001 Sb., § 14, vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a pokynů Národní knihovny ČR).
 2. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů, které jsou: nenahraditelné, z prezenčního fondu, porušují obecné právní předpisy, apod.
 3. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc a nežádá-li dokument další uživatel.
 4. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, popř. žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 5. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 6. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady. Je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu , popř. uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 7. Uživatel může požádat ústně i písemně o rezervaci dokumentu.
 8. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 9. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (Ceník). Nevrátí-li uživatel dokument ani po upomenutí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.
 10. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 6

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Čl. 7

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček.
 3. Ztráta čtenářského průkazu.

Čl. 8

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
 3. Ruší se Výpůjční řád z roku
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou ode dne 28.4.2017

Přílohy:

Kunžak, dne: 28.4.2017

AKTUALITY

11.07.2024
Prodej nových brambor
28.06.2024
Knihovna o prázdninách
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě