Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Informace o zpracování osobních údajů, které zpracovává Obec Kunžak

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR),
Obec Kunžak v roli správce a zpracovatele osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů
v rámci svých činností na úseku výkonu samostatné i přenesené působnosti.

V postavení správce zpracovává Obec Kunžak osobní údaje svých zaměstnanců.Obec Kunžak zpracovává osobní údaje subjektů údajů (dále jen „osobní údaje“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), (dále jen GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Obec Kunžak přijala taková opatření a pravidla, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů spravovaných a zpracovávaných Obcí Kunžak a Obecním úřadem Kunžak. Ochranou osobních údajů je míněno zajištění důvěrnosti spravovaných a zpracovávaných osobních údajů, jejich integrity, dostupnosti a dalších bezpečnostních aspektů všech osobních údajů v míře potřebné pro činnost Obce Kunžak a Obecního úřadu Kunžak (dále jen „Obec Kunžak“) a to v souladu se zákonem a jinými právními předpisy. Za účelem ochrany osobních údajů je v rámci Obce Kunžak definován tzv. systém řízení ochrany osobních údajů, fungující v souladu s interními směrnicemi Obce Kunžak a se Směrnicí o nakládání s osobními údaji (dále jen „Směrnice“).

Obec Kunžak zpracovává osobních údaje v držení nebo ve správě Obce Kunžak, bez ohledu na jejich podobu (tištěnou, psanou, uloženou elektronicky, odesílanou poštou, předávanou elektronicky, ústním podáním, telefonem, faxem apod.) a pouze po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem a v souladu se Směrnicí.

Systém ochrany osobních údajů definovaný Směrnicí je zpracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – GDPR.
Obec Kunžak má zpracovány Záznamy o činnostech zpracování v souladu s čl. 30 GDPR, které jsou pravidelně aktualizovány. Jsou k dispozici u starosty obce.
Obec Kunžak, jako správce osobních údajů, má uzavřené se zpracovateli osobních údajů smlouvy o zpracování osobních údajů či dodatky ke stávajícím smlouvám ve smyslu čl. 28 GDPR. Obec Kunžak, jako správce osobních údajů, využívá ke zpracování osobních údajů pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna řádná ochrana práv subjektu údajů.

Zákonnost zpracování

Obec Kunžak zpracovává osobní údaje pouze na základě právem aprobovaných právních titulů, jimiž podle č. 6 odst. 1. GDPR jsou tyto právní tituly:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; tento souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt osobních údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů v případě, že správce osobních údajů nemá jiný (níže uvedený) právní titul k jejich
  zpracování. Subjekt osobních údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s tím, že odvoláním souladu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu je subjekt osobních údajů o tomto informován. Odvolání souhlasu je stejně snadné jako jej poskytnout.
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v souladu s legitimním účelem, v souladu s příslušným právním titulem pro zpracování a nejsou a nesmí být zpracovány k jinému účelu.

Kategorie osobních údajů

Obec Kunžak zpracování tyto kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis,
 • Zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR, tj. zejména osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu či sociální situaci subjektu osobních údajů, údaje týkající se rozsudků v trestních a přestupkových věcech Tyto osobní údaje zpracovává Obec Kunžak

v přísném režimu v souladu s čl. 9 odst. 2. GDPR.
Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu a výmaz osobních údajů,
 • na omezení zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů a
 • právo vznést námitku.

Práva subjektu osobních údajů jsou podrobně definována v kapitole III GDPR.

Tato práva může subjekt osobních údajů uplatit u Obce Kunžak. K uplatnění práv subjektu osobních údaje je nezbytně nutné prokázání totožnosti subjektu osobních údajů.

Žadatel může požádat

osobně, při osobním podáním žádosti je nutné prokázat totožnost,

písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem
e-mailem s elektronickým podpisem, žádostí doručenou do datové schránky.
Bez náležitého ztotožnění subjektu osobních údajů nemůže Obec Kunžak žádosti vyhovět.

Na základě žádosti poskytne Obec Kunžak subjektu osobních údajů požadované informace
o zpracování jeho osobních údajů v souladu s čl. 12 až 15 GDPR,

Obec Kunžak je oprávněna v případech stanovených právním předpisem za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích požadovat od subjektu osobních údajů přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje náklady nezbytné na poskytnutí informace, zejména pokud je žádost v určitém časovém úseku opakovaná
Předání osobních údajů

Na základě právního titulu stanoveného GDPR či zákonem může Obec Kunžak získané osobní údaje předat třetí osobě a to zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu.

Pověřenec

Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat
u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřencem Obce Kunžak je
COMPACT OFFICE s.r.o.,
IČ 281 17 166,
Hradecká 167,
Kunžak, 378 62.
Kontaktní osoba a osoba vykonávající pověřence: Ing. Roman Fáber, kontakt pověřence: poverenec@compact-office.cz .

AKTUALITY

obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě